Warunki współpracy

Przyjmuję zlecenia wyłącznie jeżeli jestem w stanie zapewnić ich rzetelną i terminową realizację

 • tłumaczę w parach językowych: angielski – polski, polski – angielski, francuski – polski, francuski – angielski
 • każde zlecenie wyceniam indywidualnie, po otrzymaniu od klienta pliku z tekstem źródłowym. Na ostateczną stawkę, poza długością tekstu i terminem realizacji zlecenia, mają wpływ również ewentualna konieczność obróbki pliku (w przypadku dostarczenia tekstu w formacie nieedytowalnym) bądź przeprowadzenia konsultacji fachowych (w przypadku tekstów wysoce specjalistycznych). Wycenę przesyłam klientowi niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości mailowej z załączonym plikiem do przetłumaczenia (maksymalny termin oczekiwania na informację zwrotną wynosi 6 godzin, w praktyce zwykle sporządzam wycenę znacznie szybciej)
 • w przypadku plików szyfrowanych, proszę o ich przesłanie w zahasłowanym pliku zip/rar i podanie hasła w osobnej wiadomości

Podstawą rozliczenia jest liczba znaków w tekście przetłumaczonym:

 • w przypadku tłumaczeń specjalistycznych jednostką rozliczenia jest strona rozliczeniowa, której objętość wynosi 1800 znaków ze spacjami, z zaokrągleniem do pół strony (należy pamiętać, że strony rozliczeniowe zwykle nie pokrywają się z fizycznymi stronami dokumentu)
 • w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych) – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dziennik Ustaw Nr 15 z 2005 r., poz. 131) – objętość strony rozliczeniowej wynosi 1125 znaków ze spacjami, a liczba stron jest zawsze zaokrąglana w górę do pełnej strony
 • w przypadku tłumaczeń wydawniczych jednostką rozliczenia jest arkusz edytorski (40.000 znaków ze spacjami)

Zlecenie może być realizowane w jednym z trzech trybów:

 • zwykły (do 6 stron rozliczeniowych na dzień roboczy)
 • ekspresowy (6-12 stron rozliczeniowych na dzień roboczy) (+50% stawki podstawowej)
 • superekspresowy (powyżej 12 stron rozliczeniowych na dzień roboczy lub realizacja tego samego dnia) (+100% stawki podstawowej)

 • tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) sporządzam na podstawie okazanego mi oryginału dokumentu (w przeciwnym razie zamieszczam w opisie tłumaczenia stosowną adnotację) i dostarczam klientowi w formie wydruku opatrzonego podpisem i pieczęcią
 • zobowiązuję się do zachowania poufności wszystkich przedstawionych mi tekstów oraz do ich wykorzystania wyłącznie w celu dokonania wyceny i tłumaczenia
 • nie prowadzę działalności gospodarczej, ze zleceniodawcami rozliczam się na umowę o dzieło lub wystawiam rachunek dla zwolnionych podmiotowo z podatku VAT